PRIVACY & COOKIES USE POLICY

 

What type of information do we collect?
We receive, collect and store any information you enter on our website or provide us in any other way. In addition, we collect the Internet protocol (IP) address used to connect your computer to the Internet; login; e-mail address; password; computer and connection information and purchase history. We may use software tools to measure and collect session information, including page response times, length of visits to certain pages, page interaction information, and methods used to browse away from the page. We also collect personally identifiable information (including name, email, password, communications); payment details (including credit card information), comments, feedback, product reviews, recommendations, and personal profile.

How do we collect information?
When you conduct a transaction on our website, as part of the process, we collect personal information you give us such as your name, address and email address. Your personal information will be used for the specific reasons stated above only.

Why do we collect such personal information?
We collect such Non-personal and Personal Information for the following purposes: 1. To provide and operate the Services; 2. To provide our Users with ongoing customer assistance and technical support; 3. To be able to contact our Visitors and Users with general or personalized service-related notices and promotional messages; 4. To create aggregated statistical data and other aggregated and/or inferred Non-personal Information, which we or our business partners may use to provide and improve our respective services; 5. To comply with any applicable laws and regulations.

How do we store, use, share and disclose our site visitors' personal information?
Our company is hosted on the Wix.com platform. Wix.com provides us with the online platform that allows us to sell our products and services to you. Your data may be stored through Wix.com’s data storage, databases and the general Wix.com applications. They store your data on secure servers behind a firewall. All direct payment gateways offered by Wix.com and used by our company adhere to the standards set by PCI-DSS as managed by the PCI Security Standards Council, which is a joint effort of brands like Visa, MasterCard, American Express and Discover. PCI-DSS requirements help ensure the secure handling of credit card information by our store and its service providers.

How do we communicate with our site visitors?
We may contact you to notify you regarding your account, to troubleshoot problems with your account, to resolve a dispute, to collect fees or monies owed, to poll your opinions through surveys or questionnaires, to send updates about our company, or as otherwise necessary to contact you to enforce our User Agreement, applicable national laws, and any agreement we may have with you. For these purposes we may contact you via email, telephone, text messages, and postal mail.

How do we use cookies and other tracking tools?
Cookies are small pieces of data stored on a site visitor's browser. They are typically used to keep track of the settings users have selected and actions they have taken on a site. We use two types of cookies: Session (transient) cookies: These cookies are erased when site visitors close their browsers and are not used to collect information from their computers. They typically store information in the form of a session identification that does not personally identify the user. Persistent (permanent or stored) cookies: These cookies are stored on a site visitor's hard drive until they expire (at a set expiration date) or until they are deleted. These cookies are used to collect identifying information about the user, such as web surfing behavior or user preferences for a specific site.

How can you withdraw your consent for collection of personal information?
If you don’t want us to process your data anymore, please contact us at tomaswelzl82@gmail.com

Privacy policy updates
We reserve the right to modify this privacy policy at any time, so please review it frequently. Changes and clarifications will take effect immediately upon their posting on the website. If we make material changes to this policy, we will notify you here that it has been updated, so that you are aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we use and/or disclose it.

Questions and contact information
If you would like to: access, correct, amend or delete any personal information we have about you, you are invited to contact us at tomaswelzl82@gmail.com

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ A COOKIES

Jaké informace shromažďujeme? Přijímáme, shromažďujeme a ukládáme veškeré informace, které zadáte na našich webových stránkách, nebo nám je poskytujete jiným způsobem. Kromě toho shromažďujeme adresu internetového protokolu (IP) používanou k připojení počítače k ​​Internetu; přihlásit se; emailová adresa; Heslo; informace o počítači a připojení a historie nákupu. Můžeme použít softwarové nástroje k měření a shromažďování informací o relacích, včetně doby odezvy na stránku, délky návštěv na určitých stránkách, informací o interakci se stránkami a metod používaných k procházení stránek. Shromažďujeme také osobní údaje (včetně jména, e-mailu, hesla, komunikace); platební údaje (včetně informací o kreditní kartě), komentáře, zpětná vazba, recenze produktů, doporučení a osobní profil. Jak shromažďujeme informace? Když provádíte transakci na našem webu, v rámci procesu shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytujete, jako je vaše jméno, adresa a e-mailová adresa. Vaše osobní údaje budou použity pouze ze specifických důvodů uvedených výše. Proč shromažďujeme takové osobní údaje? Shromažďujeme takové neosobní a osobní informace pro následující účely:         

 

1. poskytovat a provozovat služby;         

2. Poskytovat našim uživatelům průběžnou pomoc zákazníkům a technickou podporu;         

3. být schopen kontaktovat naše návštěvníky a uživatele s obecnými nebo personalizovanými oznámeními a propagačními zprávami týkajícími se služeb;         

4. Vytvářet agregované statistické údaje a další agregované a / nebo odvozené neosobní informace, které my nebo naši obchodní partneři můžeme použít k poskytování a zlepšování našich příslušných služeb;         

5. Dodržovat všechny platné zákony a předpisy.

 

Jak můžeme ukládat, používat, sdílet a zveřejňovat osobní informace návštěvníků našich stránek? Naše společnost je hostována na platformě Wix.com. Wix.com nám poskytuje online platformu, která nám umožňuje prodávat naše produkty a služby. Vaše data mohou být uložena prostřednictvím úložiště dat, databází a obecných aplikací Wix.com. Ukládají vaše data na zabezpečené servery za bránou firewall. Všechny brány přímých plateb nabízené společností Wix.com a používané naší společností dodržují standardy stanovené společností PCI-DSS spravované Radou PCI Security Standards Council, což je společné úsilí značek Visa, MasterCard, American Express a Discover. Požadavky PCI-DSS pomáhají zajistit bezpečné zpracování informací o kreditní kartě v našem obchodě a jeho poskytovateli služeb. Jak komunikujeme s návštěvníky našich stránek? Můžeme vás kontaktovat, abychom vás informovali o vašem účtu, vyřešili problémy s vaším účtem, vyřešili spor, vybírali dlužné poplatky nebo peníze, zjišťovali své názory prostřednictvím průzkumů nebo dotazníků, zasílali aktualizace o naší společnosti, nebo pokud je to jinak nutné abychom vás kontaktovali a vymáhali dodržování naší uživatelské dohody, příslušných vnitrostátních zákonů a jakékoli dohody, kterou s vámi můžeme mít. Za tímto účelem vás můžeme kontaktovat prostřednictvím e-mailu, telefonu, textových zpráv a poštovní pošty. Jak používáme cookies a další sledovací nástroje? Cookies jsou malé kousky dat uložených v prohlížeči návštěvníka webu. Obvykle se používají ke sledování nastavení, které uživatelé vybrali, a akcí, které na webu provedli. Používáme dva typy cookies: Session (přechodné) cookies: Tyto cookies jsou vymazány, když návštěvníci webu zavírají své prohlížeče a nejsou zvyklí na shromažďování informací z jejich počítačů. Obvykle ukládají informace ve formě identifikace relace, která uživatele osobně neidentifikuje. Trvalé (trvalé nebo uložené) soubory cookie: Tyto soubory cookie se ukládají na pevný disk návštěvníka webu, dokud nevyprší jejich platnost (ve stanovené datum vypršení platnosti) nebo dokud nebudou odstraněny. Tyto soubory cookie se používají ke shromažďování identifikačních informací o uživateli, jako je chování při surfování po webu nebo preference uživatele pro konkrétní web. Jak můžete svůj souhlas se shromažďováním osobních údajů odvolat? Pokud již nechcete, abychom vaše údaje zpracovávali, kontaktujte nás na adrese info@angelsandelephants.org nebo nám pošlete e-mail na adresu: ANGELS & ELEPHANTS - Lugar las Oliveras de Peralta, s / n - Bloque B, esc. 1, puerta 3 Sant Carlos - 07850 - Santa Eularia des Riu - Illes Balears - España Aktualizace zásad ochrany osobních údajů Vyhrazujeme si právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit, proto je prosím často kontrolujte. Změny a objasnění se projeví okamžitě po jejich zveřejnění na webových stránkách. Pokud v těchto zásadách provedeme významné změny, upozorníme vás zde, že byla aktualizována, abyste věděli, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a za jakých okolností (pokud nějaké) používáme a / nebo zveřejňujeme to. Dotazy a kontaktní informace Pokud chcete: přistupovat, opravovat, měnit nebo mazat jakékoli osobní údaje, které o vás máme, jste zváni, abyste nás kontaktovali na adrese info@angelsandelephants.org nebo nám pošlete e-mail na adresu: ANGELS & ELEPHANTS - Lugar las Oliveras de Peralta, s / n - Blok B, esc. 1, puerta 3 Sant Carlos - 07 Send feedback History Saved Community